The University of Aizu -- CLR Phonetics Lab
   English  /  日本語  


Search this Site
Researchers
Laboratory Director Collaborators  
       
Ian Wilson
Professor
Kazuaki Yamauchi
Senior Associate Professor
Emiko Kaneko
Senior Associate Professor
 
         

Naomi Ogasawara
Associate Professor
Jason Ginsburg
Associate Professor
Research Assistants
       
Sunao Kanada
Undergraduate
Yurika Hashimoto
Undergraduate
Terumasa Doi
Undergraduate
Past Members
AY2012 Alumni
Yusuke Abe
Jun Okada

AY2011 Alumni
 • Naoya Horiguchi
 • Miyuki Sakuma
 • Atsushi Ueno
 • Miyuki Yoshizawa
AY2010 Alumni
 • Junichi Fujinuma
 • Mitsuhiro Katahira
 • Naoto Maekawa
 • Asahi Suzuki
AY2009 Alumni
 • Michiharu Sakamoto
 • Isao Shigeno
AY2008 Alumni
 • Keita Ogitsu
 • Miyuki Sato
 • Yusuke Sugai
AY2007 Alumni
 • Katsuhiko Higuchi
 • Toshifumi Masuda
 • Ryohei Sekii
AY2006 Alumni
 • Mika Endo